พ่อค้าที่เจริญก้าวหน้า

รับซ่อมเมนบอร์ด คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์โรงงานอุตส่าหกรรม

รับซ่อมเมนบอร์ด คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องคอมพิวเตอร์โรงงานอุตส่าหกรรม ติดต่อเรา 0875585002,0871555335

ปัญหา พ่อค้าที่ประสบความเจริญก้าวหน้า มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการ ย่อมถึงความมีโภคทรัพย์มากมายเหลือเฟือโดยไม่นานเลย องค์ ๓ ประการคืออะไร? พ่อค้าในโลกนี้เป็นผู้มีจักษุ ๑ จัดธุรการงานดี ๑ ถึงพร้อมด้วยคนที่พึ่งพาอาศัยได้ ๑
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าชื่อว่าเป็นคนมีจักษุอย่างไร….พ่อค้าในโลกนี้ย่อมรู้สิ่งที่จะพึงซื้อขาย สิ่งที่พึงขายนี้ซื้อมาเท่านี้ ขายไปเท่านั้น จักเป็นทุนเท่านี้ เป็นกำไรเท่านี้….
“พ่อค้าชื่อว่าจัดธุระการงานดีอย่างไร… พ่อค้าในโลกนี้เป็นคนฉลาดที่จะซื้อและขายสิ่งที่ตนจะพึงซื้อขาย…
“พ่อค้าชื่อว่าถึงพร้อมด้วยคนที่จะพึ่งพาอาศัยได้อย่างไร… พ่อค้าในโลกนี้อันคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่งที่ได้ทราบว่าพ่อค้าผู้นี้เป็นคนมีจักษุ จัดธุระดีสามารถเลี้ยงบุตรภริยา และใช้เงินคืนเราได้ตามเวลา ต่างก็เชิญชวนพ่อค้านั้นด้วยทรัพย์ว่า ท่านพ่อค้าผู้สหาย แต่นี้ไปท่านจงนำเอาทรัพย์ไปเลี้ยงบุตรภริยาและใช้คืนให้แก่เราตามเวลา….
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี้แล ย่อมถึงความมีโภคะมากมายเหลือเฟือโดยไม่นานเลย…”

ปาปณิกสูตรที่ ๒ ติก. อํ. (๔๕๙)
ตบ. ๒๐ : ๑๔๖-๑๔๗ ตท. ๒๐ : ๑๓๓
ตอ. G.S. ๑ : ๑๐๐-๑๐๑

ถูกใจ แชร์เลย

ใส่ความเห็น