พิจารณาเห็นกายในกาย

      ไม่มีความเห็น บน พิจารณาเห็นกายในกาย
DSCF5770[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเล่า
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า 
เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า 
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกยาว 
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้ายาว 
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกสั้น 
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้าสั้น 
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจออก 
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเข้า 
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจออก
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ขยัน เมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รู้ชัดว่า เราชักยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รู้ชัดว่า เราชักสั้น แม้ฉันใด 
---ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน---
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกยาว 
เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 
เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจออกสั้น 
เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า เราหายใจเข้าสั้น 
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก 
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้า
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจออก 
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า 
---ดังพรรณนามาฉะนี้---
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง 
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง 
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง 
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง 
พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง 
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้าง 
---ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง--- 
สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า 
กายมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ 
เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น 
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว 
และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก 
***ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แล*** 
ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ
ธรรมะจากพระไตรปิฏก...http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=10&A=6257&w=%C1%CB%D2%CA%B5%D4%BB%D1%AF%B0%D2%B9%CA%D9%B5%C3
ถูกใจ แชร์เลย

ใส่ความเห็น